Skip directly to content

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE


D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), RESIDENCIA SANTA TERESA manifesta que el domini www.residenciasantateresa.org és propietat de RESIDENCIA SANTA TERESA, amb CIF R4300044G, i amb domicili a C. SANTA TERESA N. 4, 43800 VALLS (TARRAGONA).


Que RESIDENCIA SANTA TERESA  consta inscrita al Registre D’Entitats religioses de la Direcció General D’Assumptes Religiosos amb el número 1187-Es/B de la secció especial, Grup B (Nº1187-9/5-SEB).


RESIDENCIA SANTA TERESA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, RESIDENCIA SANTA TERESA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. 


Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de RESIDENCIA SANTA TERESA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de RESIDENCIA SANTA TERESA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de RESIDENCIA SANTA TERESA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de RESIDENCIA SANTA TERESA.


De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en el Fitxer de “ Contactes ” responsabilitat de RESIDÈNCIA SANTA TERESA, CIF : R4300044G, inscrita al Registre D’Entitats religioses de la Direcció General D’Assumptes Religiosos amb el número 1187-Es/B de la secció especial, Grup B (Nº1187-9/5-SEB).


La finalitat d’aquest tractament  és la de portar la gestió i control del correu electrònic així com l'agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 


Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a C/ Santa Teresa 4, 43800 Valls ( Tarragona )

o be enviant un correu electrònic a : direccio@residenciasantateresa.org 


Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de RESIDENCIA SANTA TERESA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per RESIDENCIA SANTA TERESA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de RESIDENCIA SANTA TERESA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de RESIDENCIA SANTA TERESA

RESIDENCIA SANTA TERESA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. RESIDENCIA SANTA TERESA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.